ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 1 ถึง 10 จากข้อมูล 22
หัวข้อวันที่ประกาศ
จ้างเหมาติดตั้งระบบเครือขายอินเทอร์เน็ตแบบสาย (LAN) พร้อมอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง12 พฤษภาคม 2565
ซื้อซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง27 เมษายน 2565
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องทำลายเอกสาร แบบตัดตรง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง27 เมษายน 2565
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ (ครบเช็คระยะ เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง หมายเลขทะเบียน บท 3358 กจ.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22 เมษายน 2565
จ้างจ้างเหมาทำป้ายรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง21 เมษายน 2565
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ (ครบเช็คระยะ เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง หมายเลขทะเบียน นข 2444 กจ.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง21 เมษายน 2565
ซื้อซื้อเครื่องอุปโภคบริโภค (ถุงยังชีพ) เพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2 เมษายน 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22 มีนาคม 2565
ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22 มีนาคม 2565
ซื้อจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ ทรายและน้ำยาเคมีพ่นหมอกควัน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22 มีนาคม 2565