กิจกรรมยกย้องบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรมและจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ 2564