คณะผู้บริหาร

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าม่วง

วรเดช กาญจนอโนทัย