กองคลัง

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน

นางสาวนิภา ประภาจิตสุนทร