คณะผู้บริหาร

เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าม่วง

สมชาติ รอดเจริญ