คำถาม :

ท่านมีความพึงพอใจในการเข้ารับบริการจากหน่วยงานมากน้อยเพียงใด

มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ส่งคำตอบของคุณ