ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2540