ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 1 ถึง 10 จากข้อมูล 56
หัวข้อวันที่ประกาศ
ซื้อวัสดุไฟฟ้า และวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง24 มีนาคม 2566
จ้างเหมาเช็คระยะรถยนต์ ๗๐,๐๐๐ กิโลเมตร เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง หมายเลขทะเบียน กบ ๙๕๘๐ กจ. จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง23 มีนาคม 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง28 กุมภาพันธ์ 2566
ซื้อวัสดุอื่น ๆ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22 กุมภาพันธ์ 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22 กุมภาพันธ์ 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22 กุมภาพันธ์ 2566
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง20 กุมภาพันธ์ 2566
ซื้อคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค สำหรับประมวลผล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง23 พฤศจิกายน 2565
ซื้อถังขยะเปียก จำนวน 60 ชุด ตามโครงการปลูกจิตสำนึกการกำจัดขยะมูลฝอยโดยวิธีธรรมชาติ ปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง23 พฤศจิกายน 2565
ซื้อคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค สำหรับประมวลผล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง23 พฤศจิกายน 2565