ความรู้เกี่ยวกับภาษีป้าย

3 สิงหาคม 2565
 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!

กรมการปกครองส่วนท้องถิ่น ได้จัดทำสื่อแอนิเมชั่นกราฟฟิกประชาสัมพันธ์ เรื่อง"ภาษีป้าย"
เพื่อส่งเสริมความเข้าใจเกี่ยวกับภาษีป้ายให้ประชาชนทั่วไปได้มีความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับเรื่องของภาษีป้าย ได้สะดวกและง่ายดายมากขึ้น โดยเนื้อหามี 4 ตอน ดังนี้

1.สาระสำคัญของพระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. 2510

https://youtu.be/5bGMqMEWTjA

2.อัตราภาษีป้าย

https://youtu.be/WgK8MPLyjK4

3.กฎหมายลำดับรองเกี่ยวกับภาษีป้าย

https://youtu.be/sa5AF-HwCzA

4.ตัวอย่างประเด็นปัญหาการจัดเก็บภาษีป้าย

https://youtu.be/ktTDSrmz5mA


 

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง